col-12 col-sm-4 text-center align-self-center

Privacybeleid

 
 
 
 

Privacybeleid

Dit privacybeleid (“Beleid”) beschrijft hoe GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S. (“GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S.”, “wij”, “ons” of “onze”) de persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonlijke Informatie”) die u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) op de scentlinq.com-website en haar producten of diensten (gezamenlijk, “Website” of “Diensten”) kan verstrekken, verzamelt, beschermt en gebruikt.

 

Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en hoe u deze kunt bijwerken. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op personen die we niet in dienst hebben of beheren.

Automatisch verzamelen van informatie

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens en daarom hanteren we het no logs beleid. We verwerken slechts minimale gebruikersgegevens, alleen zoveel als het absoluut noodzakelijk is om de Website of Diensten te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie over het gebruik van de website vast te stellen. Deze statistische informatie wordt anders niet geaggregeerd op een zodanige manier dat een bepaalde gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.

Verzameling van persoonlijke informatie

U kunt de Website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of informatie te onthullen waarmee iemand u kan identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter gebruik wilt maken van sommige functies van de Website, wordt u gevraagd om bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres). Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u bewust aan ons verstrekt wanneer u online formulieren op de Website invult. Indien nodig kan deze informatie het volgende omvatten:

 

Persoonlijke gegevens zoals naam, land van verblijf, etc.

Contactgegevens zoals e-mailadres, adres, enz.

U kunt ervoor kiezen om uw Persoonlijke Informatie niet aan ons te verstrekken, maar dan kan het zijn dat u niet in staat bent om gebruik te maken van sommige functies van de Website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Opslag van persoonlijke informatie

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie bewaren en gebruiken gedurende de periode die nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen, tenzij een langere bewaarperiode vereist of toegestaan is door de wet. Wij kunnen alle geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van of opgenomen in uw Persoonlijke Informatie gebruiken nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk identificeert. Zodra de bewaartermijn is verstreken, wordt de Persoonlijke Informatie gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op correctie en het recht op gegevensdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Gebruik en verwerking van de verzamelde informatie

Om onze Website en Diensten aan u beschikbaar te stellen, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen, moeten we bepaalde Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken. Als u de door ons gevraagde informatie niet verstrekt, is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om u de gevraagde producten of diensten te leveren. Een deel van de informatie die wij verzamelen is rechtstreeks van u via onze Website. Wij kunnen echter ook Persoonlijke Informatie over u verzamelen uit andere bronnen. Alle informatie die wij van u verzamelen kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 

  • Marketing en promotionele communicatie verzenden
  • Reageer op vragen en bied ondersteuning aan
  • Vraag feedback van de gebruiker
  • Doelgericht adverteren leveren
  • Handhaving van de voorwaarden en het beleid
  • Onze website en diensten uitvoeren en beheren

 

De verwerking van uw Persoonlijke Informatie is afhankelijk van de manier waarop u met onze Website omgaat, waar ter wereld u zich bevindt en of een van de volgende zaken van toepassing is: (i) U hebt uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de California Consumer Privacy Act of de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) het verstrekken van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan u bent onderworpen; (iv) de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend; (v) de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

 

Merk op dat wij krachtens sommige wetgevingen toestemming kunnen krijgen om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (door middel van een opt-out), zonder dat u hoeft te vertrouwen op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen hieronder. In ieder geval zullen wij graag de specifieke rechtsgrond die van toepassing is op de verwerking verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een verplichting die nodig is om een contract af te sluiten.

Overdracht en opslag van informatie

Afhankelijk van uw locatie kan de overdracht van gegevens gepaard gaan met de overdracht en opslag van uw informatie in een ander land dan uw eigen land. U hebt recht op informatie over de wettelijke basis van informatieoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of door twee of meer landen is opgericht, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die door ons zijn genomen om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer te weten komen door de relevante onderdelen van dit document te controleren of bij ons navraag te doen met behulp van de informatie die in de contactsectie wordt verstrekt.

De rechten van de gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw informatie die door ons wordt verwerkt. In het bijzonder heeft u het recht om het volgende te doen: (i) u heeft het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie indien de verwerking plaatsvindt op een andere wettelijke basis dan de toestemming; (iii) u heeft het recht om te vernemen of informatie door ons wordt verwerkt, om inzage te krijgen in bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te krijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u heeft het recht om de juistheid van uw informatie te controleren en te vragen om deze te actualiseren of te corrigeren; (v) u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval wij uw informatie niet zullen verwerken voor enig ander doel dan de opslag ervan; (vi) u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonlijke informatie van ons te laten wissen; (vii) u heeft het recht om uw informatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, zonder enige belemmering aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te laten overdragen. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw informatie geautomatiseerd wordt verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in de uitoefening van een aan ons toegekend officieel gezag of in het kader van de door ons nagestreefde legitieme belangen, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met uw specifieke situatie verband houdende grond aan te voeren ter rechtvaardiging van het bezwaar. U moet echter weten dat, indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen die verwerking, zonder dat u daarvoor een reden hoeft aan te voeren. Om te weten te komen of wij Persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden, kunt u de relevante onderdelen van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Eventuele verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S. via de contactgegevens die in dit document zijn vermeld. Deze verzoeken kunnen gratis worden uitgeoefend en zullen door GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S. in een zo vroeg mogelijk stadium worden behandeld.

Californische privacyrechten

Naast de rechten zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, hebben inwoners van Californië die Persoonlijke Informatie (zoals gedefinieerd in de statuten) verstrekken voor het verkrijgen van producten of diensten voor persoonlijk, familie- of huishoudelijk gebruik, het recht om eenmaal per kalenderjaar bij ons informatie op te vragen en te verkrijgen over de Persoonlijke Informatie die we, indien van toepassing, delen met andere bedrijven voor marketingdoeleinden. Indien van toepassing omvat deze informatie de categorieën van Persoonlijke Informatie en de namen en adressen van de bedrijven waarmee we dergelijke persoonlijke informatie hebben gedeeld voor het direct voorafgaande kalenderjaar (bijv. verzoeken die in het lopende jaar zijn gedaan, zullen informatie over het voorafgaande jaar ontvangen). Om deze informatie te verkrijgen kunt u contact met ons opnemen.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen onder de leeftijd van 13. Indien u jonger bent dan 13 jaar, gelieve dan geen Persoonlijke Informatie te verstrekken via onze Website of Service. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en om dit Beleid te helpen afdwingen door hun kinderen te instrueren om nooit Persoonlijke Informatie te verstrekken via onze Website of Service zonder hun toestemming.

 

Indien u reden heeft om aan te nemen dat een kind onder de leeftijd van 13 jaar Persoonlijke Informatie aan ons heeft verstrekt via onze Website of Service, neem dan contact met ons op. U moet ook ten minste 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw Persoonlijke Informatie in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd toestaan dit namens u te doen).

Nieuwsbrieven

We offer electronic newsletters to which you may voluntarily subscribe at any time. We are committed to keeping your e-mail address confidential and will not disclose your email address to any third parties except as allowed in the information use and pr

Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich te allen tijde vrijwillig kunt abonneren. Wij verbinden ons ertoe uw e-mailadres vertrouwelijk te behandelen en zullen uw e-mailadres niet aan derden bekendmaken, behalve voor zover toegestaan in het gedeelte over het gebruik en de verwerking van informatie of voor het gebruik van een derde partij voor het verzenden van dergelijke e-mails. Wij zullen de informatie die via e-mail wordt verzonden, onderhouden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

In overeenstemming met de CAN-SPAM-wet zal in alle e-mails die van ons worden verzonden duidelijk worden vermeld van wie de e-mail afkomstig is en zal duidelijk worden aangegeven hoe de afzender kan worden gecontacteerd. U kunt ervoor kiezen om te stoppen met het ontvangen van onze nieuwsbrief of marketing e-mails door het volgen van de uitschrijfinstructies in deze e-mails of door contact met ons op te nemen.

ocessing section or for the purposes of utilizing a third-party provider to send such emails. We will maintain the information sent via e-mail in accordance with applicable laws and regulations.

In compliance with the CAN-SPAM Act, all e-mails sent from us will clearly state who the e-mail is from and provide clear information on how to contact the sender. You may choose to stop receiving our newsletter or marketing emails by following the unsubscribe instructions included in these emails or by contacting us.

Cookies

De Website maakt gebruik van “cookies” om uw online ervaring te helpen personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of om virussen op uw computer af te leveren. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven.

 

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische doeleinden.

doeleinden om onze website en diensten te beheren. U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instelling van uw browser meestal aanpassen om cookies te weigeren als u daar de voorkeur aan geeft. Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren, gaat u naar internetcookies.org.

Do Not Track-signalen

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die aan websites die u bezoekt aangeeft dat u niet wilt dat uw online activiteit wordt gevolgd. Traceren is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online dienst gebruiken of bezoeken terwijl ze zich in de loop van de tijd over verschillende websites verplaatsen. Onze website volgt zijn bezoekers niet in de loop van de tijd en op websites van derden. Sommige websites van derden kunnen echter wel uw browseactiviteiten bijhouden wanneer zij u inhoud aanbieden, waardoor zij de inhoud die zij aan u presenteren kunnen aanpassen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet door ons worden gecontroleerd. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites of derde partijen. Wij raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u onze Website verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen in een poging om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van Persoonlijke Informatie in de controle en bewaring ervan. Er kan echter geen gegevensoverdracht via het internet of een draadloos netwerk worden gegarandeerd. Hoewel wij ernaar streven uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u daarom dat (i) er veiligheids- en privacybeperkingen van het internet zijn die buiten onze controle vallen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en onze Website worden uitgewisseld, niet kan worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens tijdens het transport kunnen worden bekeken of gemanipuleerd door een derde partij, ondanks de beste inspanningen.

Data-inbreuk

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de veiligheid van de Website in gevaar is gebracht of dat gebruikers Persoonlijke Informatie aan niet-verwante derden is verstrekt als gevolg van externe activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aanvallen op de veiligheid of fraude, behouden we ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, alsmede kennisgeving aan en samenwerking met de wetshandhavingsinstanties. In het geval van een inbreuk op de gegevens zullen wij redelijke inspanningen leveren om de betrokken personen op de hoogte te brengen als wij van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving op een andere manier wettelijk verplicht is. Wanneer we dat doen, zullen we een kennisgeving op de Website plaatsen en u een e-mail sturen.

Juridische openbaarmaking

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen, indien vereist of toegestaan door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, of een soortgelijke juridische procedure, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, of te reageren op een verzoek van de overheid. In het geval dat we een bedrijfsovergang maken, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of de verkoop van alle of een deel van de activa, zullen uw gebruikersaccount en Persoonlijke Informatie waarschijnlijk deel uitmaken van de overgedragen activa.

Veranderingen en wijzigingen

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bijwerken en zullen u op de hoogte brengen van eventuele materiële wijzigingen in de manier waarop we met Persoonlijke Informatie omgaan. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Wij kunnen u ook op andere manieren naar eigen goeddunken op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door middel van de door u verstrekte contactgegevens. Elke bijgewerkte versie van dit Privacybeleid zal onmiddellijk na het plaatsen van het herziene Privacybeleid van kracht zijn, tenzij anders vermeld. Als u de Website of Diensten blijft gebruiken na de effectieve datum van het herziene Privacybeleid (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd), betekent dit dat u instemt met deze wijzigingen. Wij zullen echter, zonder uw toestemming, uw Persoonsgegevens niet gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat werd vermeld op het moment dat uw Persoonsgegevens werden verzameld.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website of haar Diensten gaat u akkoord met dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet bevoegd om de website en de bijbehorende diensten te gebruiken of te bezoeken.

Contact opnemen met ons

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over zaken die betrekking hebben op individuele rechten en uw persoonlijke informatie, kunt u een e-mail sturen naar info@scentlinq.com.

 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2020.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief,
en blijf op de hoogte van alles!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief,<br> en blijf op de hoogte van alles!