col-12 col-sm-4 text-center align-self-center

Voorwaarden en condities

 
 
 
 

Voorwaarden en condities

Deze voorwaarden (“Voorwaarden”, “Overeenkomst”) zijn een overeenkomst tussen GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S. (“GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S.”, “ons”, “wij” of “onze”) en u (“Gebruiker”, “u” of “uw”). In deze overeenkomst worden de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website scentlinq.com en alle producten of diensten (gezamenlijk “Website” of “Diensten”) uiteengezet.

Links naar andere websites

Hoewel deze website een link naar andere websites kan bevatten, impliceren wij, direct of indirect, geen goedkeuring, vereniging, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij dit specifiek hierin wordt vermeld. Sommige van de links op de Website kunnen “affiliate links” zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een item koopt, GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S. een affiliate commissie zal ontvangen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij geven geen garantie voor het aanbod van bedrijven of personen of de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derde partijen. U dient de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van een website die u via een link op deze website opent, zorgvuldig door te nemen. Uw link naar andere off-site websites is op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S. of derden aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij GLOKAL KURUMSAL KOKU A. S. Alle handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met onze Website of Diensten worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S. of GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S. licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met onze Website of Diensten worden gebruikt, kunnen de handelsmerken van andere derde partijen zijn. Uw gebruik van onze Website en Diensten verleent u geen recht of licentie om enige GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S. of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, zal GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S. in geen geval een beroep doen op GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S., haar filialen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor (a): elke indirecte, incidentele, speciale, bestraffende, dekkende of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, schade voor gederfde winst, inkomsten, verkoop, goodwill, gebruik van inhoud, impact op het bedrijf, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen), hoe dan ook veroorzaakt, onder elke theorie van aansprakelijkheid, inclusief, zonder beperking, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke verplichtingen, nalatigheid of anderszins, zelfs als GLOKAL KURUMSAL KOKU A. S. is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of had dergelijke schade kunnen voorzien. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de totale aansprakelijkheid van GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S. en haar filialen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers, met betrekking tot de diensten beperkt zijn tot een bedrag dat groter is dan één dollar of tot bedragen die daadwerkelijk in contanten door u zijn betaald aan GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S. voor de voorafgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als dit rechtsmiddel u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of het falen van het essentiële doel ervan.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord GLOKAL KURUMSAL KOKU A.S. en haar filialen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, opgelopen in verband met of voortvloeiend uit beschuldigingen, vorderingen, acties, geschillen of eisen van derden als gevolg van of met betrekking tot uw Inhoud, uw gebruik van de Website of Diensten of enig opzettelijk wangedrag van uw kant.

Scheidbaarheid

Alle rechten en beperkingen in deze overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen van toepassing en bindend voor zover zij niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en bedoeld zijn om te worden beperkt voor zover dat nodig is om deze overeenkomst niet onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar te maken. Indien een bepaling of deel van een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, is het de bedoeling van de partijen dat de overige bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst vormen, en al deze overige bepalingen of delen daarvan blijven volledig van kracht en van kracht.

Veranderingen en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of haar beleid met betrekking tot de Website of Diensten te allen tijde te wijzigen, met ingang van de publicatie van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website of haar Diensten gaat u akkoord met deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet bevoegd om de Website en haar Diensten te gebruiken of te openen.

Contact opnemen met ons

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over deze overeenkomst of als u contact met ons wilt opnemen over een zaak die hiermee verband houdt, kunt u een e-mail sturen naar info@scentlinq.com.

 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2020.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief,
en blijf op de hoogte van alles!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief,<br> en blijf op de hoogte van alles!